دور جدید دراو برنامه ی ساسکاچوان کانادا در تاریخ 8 نوامبر 2022 انجام شد 

در این دور از دعوتنامه های تعداد 21 دعوت نامه درکتگوری OID با امتیاز 69 و 10 دعوتنامه در کتگوری EE با همان امتیاز 69 صادر گردیده است.

ناک های انتخاب شده در دراو 8 نوامبر امسال برای کتگوری OID و EE یکسان بوده و کدهای شغلی زیر مورد تقاضا قرار گرفته اند:

NOC3122-Chiropractorمتخصص کایروپراکتیک/

NOC3143-Occupational therapists کاردرمانگران/

NOC3215-Medical radiation technologistsتکنسین رادیولوژی/

NOC3216-Medical sonographers متخصص سونوگرافی /

NOC3234-Paramedical occupationsمشاغل پیراپزشکی/

NOC4151-Psychologistsروانپزشکان/

sk

در صورت تمایل به اطلاع از ارزیابی شرایط خود برای مهاجرت به استرالیا و یا اطلاع از جدید ترین قوانین

ویزاهای کاری و مهاجرتی کانادا و استرالیا می توانیدفرم ارزیابی رایگان سایت را تکمیل نمایید.