متوسط درآمد کارشناسان کامپیوتر و فناوری اطلاعات در استرالیا

 

بر اساس مطالعات انجمن کامپیوتر در سال 2015 میانگین رشد درآمد در طول 12 ماه گذشته منتهی به ژوئن 2015، 2.9% بوده است. این گزارشها نشان می دهد که با توجه به شاخص قیمت حقوق و دستمزد در استرالیا ،رشد متوسط حقوق متخصصین ICT بیشتر از متوسط رشد حقوق در کل استرالیا که 2.3 درصد است، می باشد.

درآمد متخصصین ICT که در بخش خصوصی مشغول هستند امسال 3.4 درصد افزایش داشته است. این در حالیست که افزایش حقوق آنها در سال گذشته 2.6 درصد بوده است.

درآمد متخصصین ICT که در بخش دولتی مشغول هستند در مقایسه با متوسط رشد درامد 2.3 درصدی آنها که در مطالعات سال 2013 آمده است کمی پایینتر آمده است و به 2.1 درصد رسیده است. رشد حقوق در بخش خصوصی و بخش دولتی کمی با هم متفاوت است. اما در مجموع میانگین حقوق متخصصین ICT روند رو به رشدی را در پیش گرفته است و سرعت رشد آن از رشد هزینه های زندگی سبقت گرفته است. به نظر می آید که این روند رو به رشد با توجه به گرایش استرالیا در حرکت بسوی اقتصاد دانش بنیان و فاصله گرفتن از اقتصاد مبتنی بر منابع همچنان ادامه داشته باشد و استرالیا بزودی بتواند جایگاه خود را به عنوان پیشرو در خدمات فناوری اطلاعات به همگان اثبات کند.

درآمدهای مشاغل ICT

جای تعجب نیست که درامد برخی مشاغل مانندکارمندان ارشد فناوری اطلاعات و مدیران کل به بین 160.000 دلار تا 310.000 دلار در سال برسد و جایگاه خود را به طور مستمر به عنوان پرمنفعت ترین موقعیت شغلی حفظ کند. نرخ درامدهایی که در زیر قید شده است مبلغ حقوق پایه، پاداش، بازنشستگی و سایر مزایا را در برمیگیرد.

 

ICT Salary